Yönerge


Araştırma Görevlisi Eğitim Programı Çalışma Yönergesi

Madde 1- Çalışma grubu adı

‘Araştırma Görevlisi Eğitim Programı’ adı altında Ürolojik Cerrahi Derneği bünyesinde bir çalışma grubudur.

Madde 2 - Araştırma Görevlisi Eğitim Programı (AGEP) amacı

a. Ürolojik Cerrahi Derneği bünyesinde, dernek üyelerinden oluşan bu grubun amacı, üroloji araştırma görevlilerinin eğitiminde güncel ve standart bir eğitim modeli oluşturmak, teorik- pratik ve e-öğrenme yöntemleri ile Türkiye’nin her bölgesine ve isteyen Uluslararası araştırma görevlilerine bu eğitimi ulaştırmaktır.

b. Üroloji uzmanlık eğitimi düzeyini standardize etmek, eğitimin niteliğini güvence altına almak ve yükseltilmesi için çaba göstermek, bu hedef doğrultusunda planlamalar yapmak, aktiviteler düzenlemek, gelişmeleri değerlendirerek gerekli yapıları oluşturmak, güncellemek ve danışmanlık yapmaktır.

c. Uzmanlık eğitimi süresince mesleki eğitiminin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini desteklemektir.

Madde 3 - AGEP logosu

AGEP logosu ekte gösterilen tescil edilmiş logodur.

Madde 4 - AGEP Üyelik

1- Kurucu Üyeler

Araştırma Görevlisi Eğitim Programı (AGEP) çalışma grubu Nisan 2017’de Ürolojik Cerrahi Derneği bünyesinde aşağıda ismi geçen dernek üyeleri tarafından kurulmuştur.

Adil Esen, Aydın Mungan, Cem Akbal, Hüseyin Tarhan, Volkan İzol, Burak Argun, Hüseyin Eren, İlke Onur Kazaz, Volkan Şen, Yunus Emre Göğer.

2- Asil Üye olma şartları

a. Ürolojik Cerrahi Derneği üyesi Üroloji Uzmanlarından oluşan AGEP çalışma grubunun oybirliği şartı aranır.

b. Asil üyenin iş tanımı, göreve başladıktan sonra çalışma grubu tarafından belirlenir.

3- Aday Üyeler

a. AGEP asil üyeliğine aday dernek üyesi, bir eğitim döneminde en az bir birimde, geçici olarak çalışır. İlgili birim üyesi/üyelerinin referansı ile AGEP çalışma grubuna kişi için asil üyelik teklifi sunulur. AGEP çalışma grubunda oybirliği sağlanırsa adaya asil üyelik önerilir.

4- AGEP Danışma Kurulu

a. Geçmişte AGEP çalışma grubunda çalışmış aktif rolü olmayan üyelerden oluşan danışma niteliğindeki kuruldur. Danışma kurulu üyeleri, her haziran ayında yapılan AGEP çalışma grubu toplantısına ve/veya davet edildiği diğer toplantılara katılır ve bağlayıcı olmayan görüşünü belirtir.

b. AGEP çalışma grubu içerisinde görev yapmış ve süresini sorunsuz olarak tamamlayan tüm üyeler bu grubun doğal üyesidir. Herhangi bir şekilde AGEP çalışma grubu üyeliğinden çıkartılan üyeler danışma kurulunda yer alamaz.

5- AGEP çalışma grubu üyeliğinden çıkartılma

a. Çalışma grubundaki üyelerin her biri için, her sene eğitim yılı sonunda gerçekleştirilen güncelleme toplantısında mevcut aktif AGEP çalışma grubu tarafından değerlendirme yapılır. Üyenin devam edip etmeme durumu belirlenir ve o dönem toplantısı sonunda ilgili kişiye karar tebliğ edilir.

1-Çalışma grubu içinde verilen işleri zamanında yerine getirmemek.

2-Verilen işleri özensiz yapmak ve bunu tekrarlayarak devam etmek.

3-Çıkartılma işlemi başkanın önerisi ile gelmek zorundadır.

4-Çıkartılma oturumuna ilgili üye katılamaz.

5-Çıkartılma işlemi oy çokluğu ile gerçekleşir.

6-Çıkartılma işleminde AGEP çıkarları göz önünde bulundurulur.

b. ÜCD Dernek tüzüğüne göre üyelikten ayrılanlar veya çıkartılanlar çalışma grubundan ayrılmış olur.

Madde 5 - AGEP yürütme organları

AGEP çalışma grubu aşağıda isimleri yazılı birimlerden ve bu birimlerde görev alan üyelerden oluşmaktadır.

AGEP Çalışma Birimleri

● Başkan

● Teorik Eğitim ve Müfredat Birimi

● Pratik Eğitim ve Müfredat Birimi

● Eğitim Sistemi Takip Birimi

● Ölçme ve Değerlendirme Birimi

● Ders Planlanma ve Çekimi Birimi

● Tamamlayıcı Eğitim Modülü

● Sosyal Medya Birimi

● Sekreterlik Birimi

● Bilgi İşlem Birimi

Çalışma birimlerinde değişiklik yapma hakkı AGEP çalışma grubuna aittir. Aşağıda süreçler ve mevcut sorumluları belirtilmiştir. Her süreçte 3’ten fazla üye yer alamaz.

Madde 6 - AGEP birimleri ve görev tanımlamaları

Başkan

a. AGEP’in işleyen tüm programlarının sorunsuz devam ettirilmesinden ve organizasyonundan sorumludur.

b. Başkan en fazla 3 eğitim dönemi için seçilir.

c. Başkan, mevcut başkan görevden ayrıldığında veya görevi tamamladığında mevcut çalışma grubu üyeleri arasından, en az 1 eğitim döneminin tamamında aktif görev almış üyeler arasından oy çokluğu ile seçilir.

d. Birim görevlendirmeleri başkan tarafından direk veya ilgili kişinin talebi üzerine atama şeklinde gerçekleşir.

e. Başkan her eğitim dönemi sonunda, yıl sonu sınavını takip eden altı hafta içinde AGEP çalışma grubu ile yüzyüze toplantı yapar. Toplantıda sona eren eğitim dönemi değerlendirilir ve gelecek eğitim dönemi için planlama yapılır. Toplantıya katılım mücbir sebep olmadıkça zorunludur.

Teorik eğitim ve müfredat birimi

a. Teorik eğitim ve müfredatından sorumlu üye(ler) AGEP çalışma grubu tarafından atanır, yeni eğitim yılında uygulanacak müfredatı belirler ve çalışma grubuna sunar.

b. Üroloji uzmanlık eğitim müfredatı, her yıl 18 ders olmak üzere 5 yıl için toplam 90 dersten oluşur. Bu 90 ders Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS - 2017) tarafından belirlenen, yıllara göre araştırma görevlilerinin bilmesi ve yapması gerekenleri içeren çekirdek eğitim programına göre sınıflandırılır. Ders başlıkları için mevcut dönemde kabul edilmiş geçerli ana kitap ve/veya kılavuzlar kullanılır. Dersler hazırlanırken sunum yapacak öğretim görevlilerine, sunum içeriğini belirlemek ve standardize etmek amacıyla her bir ders için en az 6 en çok 12 öğrenme hedefi hazırlanarak gönderilir.

c. TUKMOS veya o dönemki sorumlu resmî kurumlar tarafından uzmanlık eğitim programı güncellendiğinde müfredattan sorumlu üye(ler) tarafından derslerin yıllara göre dağılımı ve program tekrar güncellenir. Akreditasyona engel bir durum olmamasından bu üye(ler) sorumludur.

d. Müfredat, müfredattan sorumlu üye(ler) tarafından eğitim dönemi sonunda o dönem kabul edilen kaynaklara göre, mayıs-haziran aylarında güncellenmelidir. Güncellemeler AGEP çalışma grubu tarafından kabul edildikten sonra, temmuz ayının son haftasına kadar yeni dönem müfredatı olarak belirlenmeli ve eğitim kliniklerine/ anabilim dallarına gönderilmelidir.

e. Müfredattan sorumlu üye(ler), araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin müfredat ile ilgili yazılı geribildirimlerini ve kendisinin revizyon önerilerini AGEP çalışma grubuna sunmalı, ilgili güncellemeler yeni programda yapılmalıdır.

f. Müfredattan sorumlu üye(ler), müfredatın İngilizcesinin güncellenmesinden sorumludur.

g. Üye(ler) tüm bu işlemlerin elektronik ortamda herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve dinamik bir şekilde takip edebileceği AGEP kütüphanesine kayıt edilmesinden ve belirli aralıklarla yedeklenmesinden sorumludur (bulut sistemi, g-drive, harici bellek).

h. Sorumlu üye(ler) yıl içerisinde müfredatla ilgili sorunları ve eleştirileri değerlendirip düzeltme için çalışma grubuna getirmekle yükümlüdür.

i. Müfredatın bütün hakları AGEP/ÜCD’ye aittir.

Pratik Eğitim ve Müfredat Birimi

a. Pratik eğitimde amaç, teorik bilgiye hakim olan araştırma görevlilerinin eğitim yıllarına uygun olarak pratik eğitim kursları ile eğitimlerini standardize hale getirmektir.

b. Müfredat dahilinde kurs düzenlemek ve sonrasında ölçme- değerlendirme sınavı yapılmasından sorumludur.

c. Araştırma görevlilerine modern ve her yıla uygun cerrahi işlemlerin simülasyonlar eşliğinde öğretilmesi ve genel olarak düşük komplikasyon oranlarıyla uygulanmasını sağlamak için gerekli eğitimlerin planlanmasından sorumludur.

d. E-Blus baz alınarak temel laparoskopi eğitimi ve laparoskopi deneme kutu planlamalarını yapar.

e. Sınavlarda başarılı olan kişilerin beceri bölümüne alınmalarını ve uzman olan eğitmenler gözetiminde birebir eğitilmelerini sağlar. Nihai amaç, bilen ve bildiğini uygulayabilen, öğretebilen hür ve cesur cerrahlar yaratmaktır.

f. AGEP pratik eğitim kursları öncelikle ürolojide en çok uygulanan endoskopik işlemler(Üreteroskopi, sistoskopi, laparoskopi) için planlanır.

g. Birim tarafından seviyeye göre bir müfredat dahilinde araştırma görevlilerine pozitif geçiş etkisi gösteren, ölçme ve değerlendirmesi yapılabilen simülasyon destekli yeni kurslar ve eğitim programları dizayn edilmelidir.

h. Kurs eğitmenleri bilgi ve beceri düzeylerine göre AGEP pratik eğitiminden sorumlu üye(ler) tarafınca belirlenir. Eğitim yılı sonu yapılan toplantıda kişilerin yıl içi performansları değerlendirilir ve sonraki yıl için güncelleme yapılır.

i. Eğitmen grubunun standardizasyonu birimin yapacağı program doğrultusunda gerçekleştirilir. Her eğitim yılının başında ve sonunda mutlaka en az bir kez eğiticilerin eğitimi toplantısı düzenlenir ve toplantı sonucuna göre gerekli revizyonlar yapılır.

j. Pratik eğitim müfredatı her sene başında eğitim kliniklerine ve sorumlularına gönderilir ve araştırma görevlilerine kıdem yıllarına göre ne zaman eğitim verileceği planlanır.

k. Eğitim kliniklerdeki çalışma kutularında herhangi bir bozukluk veya eksiklik ilgili eğitim sorumlusu tarafından belirlenmeli ve eğitim yılı başlamadan klinik tarafından sorunun giderilmesi sağlanmalıdır.

l. Simülasyon güvenli ortamda hata yapma lüksü ile öğrenme eyleminin en yüksek seviyede aktarılmasını sağlamak için geliştirilen bir eğitim yöntemi olup, teknoloji ve imkanlar izin verdiği sürece VR simülasyon eğitimi 1. yıl araştırma görevlilerine uygulanmalıdır.

m. Laparoskopi ve endoskopi eğitim müfredatları şu an bir temel eğitim müfredat kitabı haline dönüşmekle beraber (Endoskopik enstürmantasyon kitabı) pratik eğitimin temel sınavında bu kitaptan sorulacak sorular temel alınmalıdır. Endoskopik enstürmantasyon kitap serileri teknolojideki gelişmelere paralel olarak 4 yılda bir güncellenmelidir.

n. Dizayn edilen kitap ve kurs materyallerin bütün hakları AGEP/ÜCD’ye aittir.

Eğitim sistemi takip birimi

a. Eğitim sistemi takip birimi üyeleri AGEP üyeleri içinden seçilir.

b. AGEP müfredatı belirlendikten sonra, AGEP sistemine girecek eğitim klinikleri AGEP çalışma grubu tarafından gönüllülük esasına göre belirlenir.

c. Eğitim kliniklerinde, programa girecek en az bir araştırma görevlisi ve takipten sorumlu bir öğretim üyesi olmalıdır.

d. Bu kliniklerden, AGEP’e dahil olacak araştırma görevlileri belirlenir.

e. Araştırma görevlileri ÜCD’ ye aday üye olarak kaydedilir.

f. Her araştırma görevlisine AGEP sistemi üzerinden şifre tanımlanır ve her araştırma görevlisi bu şifreden sorumludur. AGEP sistemi üzerinden programa giriş yapar.

g. Eğitimin takibini, takipten sorumlu AGEP üyeler ile anabilim dalı/ eğitim kliniği tarafından belirlenmiş eğitim sorumlusu öğretim üyesi/ uzman doktor ile birlikte yapar.

h. Eğitim sorumlularına AGEP Eğitim Takip Birimi tarafından eğitim yılı başında ders sistemi ve takiplerin nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapılır.

i. Eğitim sorumluları;

i. Araştırma görevlilerinin dersleri düzenli takip etmelerinden,

ii. AGEP’ ten gelen duyuruların araştırma görevlilerine iletilmesinden,

iii. ÜCD ve/veya AGEP’ in düzenlediği eğitim organizasyonlarına katılacak araştırma görevlisinin isminin belirlenmesinden,

iv. Dönem sonu AGEP ölçme ve değerlendirme sınavının organizasyonundan sorumludur.

j. AGEP çalışma grubunun belirlediği tarihte dersler başlar.

k. On beş günde bir yeni ders yüklenir.

l. Dersler AGEP sistemi üzerinden dinlenir.

m. Derslerin bütün yasal hakları Ürolojik Cerrahi Derneğine ait olup, izinsiz ders kaydı yapılması ya da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması durumunda yasal haklarını kullanır.

n. Her araştırma görevlisi kendi eğitim yılındaki derslerden sorumludur.

o. Eğitim sorumluları, AGEP sistemi tarafından kendilerine tanımlanan özel şifre ile sistem üzerinden kliniğindeki araştırma görevlilerinin ders takip durumlarını inceleyebilir, sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir.

p. Eğitim Sistemi Takip Birimi üyeleri, derslerinin zamanında dinlenip dinlenmediğini, pratik eğitimin zamanında yapılıp yapılmadığı gibi bilgileri eğitim sorumlularına iletir.

q. Eğitim Sistemi Takip Birimi, ders dinlenmesi ile ilgili olarak her araştırma görevlisi için ve anabilim dalı/ eğitim kliniği için Excel tablosu tutar ve 15 günde bir eğitim sorumlusuna bilgi verir.

r. Eğitim Sistemi Takip Birimi, eğitim sorumlusunun ileteceği eğitimle ilgili sorunları AGEP çalışma grubuna bildirir.

s. Eğitim Sistemi Takip Birimi, AGEP çalışma grubu toplantılarında her bir araştırma görevlisi hakkında ders durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapar

t. Ders takip etmeyen araştırma görevlisinin uyarılmasından sorumludur.

u. Uyarılmasına rağmen dersi takip etmeyen araştırma görevlisinin sınava alınmama, pratik eğitime katılamama, kongre ve/veya konferanslarda AGEP kontenjanından faydalanamama gibi yaptırım kararlarını, AGEP çalışma grubu kararı ile uygulayabilir.

v. Ders takip etmeyen araştırma görevlisinin sistemden çıkarılması AGEP çalışma grubu kararıyla gerçekleşir.

w. AGEP eğitim programından herhangi bir nedenle çıkarılan araştırma görevlisi, talebi dahilinde geçmişteki derslerin tamamını dinleme şartı ve AGEP çalışma grubunun oybirliğiyle karar alması durumunda tekrar programa dahil edilir.

x. Bu şekilde programa dönüş yapan araştırma görevlisinin bütün sunumları zamanında ve eksiksiz olarak izlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde programdan bir daha geri dönmemek kaydıyla çıkarılır.

y. Eğitim Sistemi Takip Birimi, ders durumları hakkındaki aylık araştırma görevlisi takip tablosunun eğitim sorumlusuna düzenli ulaştırılmasından ve ana takip sistemiyle uyumlu olmasından sorumludur.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

a. Sınav sistemi ve sorulardan sorumlu üye(ler) AGEP çalışma grubu içinden seçilir.

b. Ölçme ve değerlendirme için soru sorma kılavuzunu hazırlar ve dersi anlatan kişiye iletilmesini sağlar.

c. Dersi anlatan kişiden 8’i teorik 2’si olgu sunumu şeklinde müfredatta belirtilen öğrenim hedefleri ile eşleşen toplam 10 soru hazırlamasını talep eder ve denetler.

d. Kılavuza göre hazırlanmamış ya da en az bir öğrenim hedefi ile eşleşmeyen sorular anlatıcıya düzeltmesi için geri gönderilir. İstenilen şekilde düzeltme yapılmayan soru(lar) bankadan çıkartılır.

e. Sınav eğitim yılı sonunda son dersten en az 10 gün sonra takip eden 30 gün içerisinde yapılır.

f. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından bankadan rastgele seçilen sorulardan hazırlanır.

g. Sınava mazeretsiz iki ve daha fazla dersi izlemeyen araştırma görevlileri giremez.

h. Sınav süresi 100+20 dakikadır.

i. Sınav 100 teorik, 20 pratik sorudan oluşur ve yanlış doğruyu götürmez.

j. Sınav, her 4 soruda bir geri dönüş olmayacak şekilde hazırlanır.

k. Sınav eğitim sorumlusu gözetmenliğinde, kişisel bilgisayar üzerinden AGEP sistemi üzerinden online yapılır.

l. Sınav esnasında kopya çekildiği şüphesi oluşan araştırma görevlilerinin sınavı incelenir ve AGEP çalışma grubu tarafından kopya çekildiği kanaati oluşursa kişinin sınav geçersiz sayılır.

m. Sınav bitiminde tüm sorular madde güçlük ve ayırt edicilik indeksine göre incelenir. Analizler sonucunda ölçme ve değerlendirme yapmayan sorulardan düzeltilebilecek olanlar ilgili anlatıcıya gönderilir. Soru düzeltilir ise tekrar bankaya alınır, düzeltilmez ise bankadan çıkartılır. Madde güçlük ve ayırt edicilik indeksine göre ölçme ve değerlendirme yapmayan sorular bankadan direkt çıkartılır.

n. Sınav sonuçları eğitim sorumlularına ve araştırma görevlilerine gönderilir.

o. Her sınav sonunda eğitim sorumluları ile görüşme yapılarak sınav için geri bildirim alınır.

p. Birim, her eğitim yılı sonunda soru bankasını denetler ve eksikleri belirler, eğitim yılı sonunda yapılan toplantıda AGEP çalışma grubuna revizyonlar ve gelecek dönem ile ilgili ayrıntılı sunumu yapar.

Ders Planlama ve Çekimi Birimi

a. Sorumlu üyeler AGEP çalışma grubu içinden seçilir.

b. AGEP müfredatı belirlendikten sonra müfredata uygun dersleri anlatacak kişileri planlar ve bu kişilerin AGEP çalışma grubunun onayına sunar.

c. AGEP çalışma grubu tarafından uygun görülen ders anlatacak kişiler ile iletişime geçer ve onaylarını alır.

d. Belirlenen ders anlatıcılarına ders konusunu, öğrenim hedeflerini ve slayt şablonunu iletir.

e. Video derslerin çekimlerinden önce hazırlanan sunu slaytlarını kontrol eder.

f. Çekilecek olan derslerin çekim tarihlerini, yerlerini ve çekim ekibini organize etmekle yükümlüdür.

g. Ders çekimlerinin uygun şartlar altında yapılmasından sorumludur.

h. Çekilen derslerin montaj ve yayına uygun hale getirilmesi süreçlerini takip eder.

i. Derslerin yayın tarihlerini planlar ve yayınlanmadan önce son kez kontrol eder.

j. Her eğitim yılı sonunda üroloji araştırma görevlileri ve ders anlatıcılarının geri bildirimlerini değerlendirir ve yeniden çekilecek olan dersleri planlar, AGEP çalışma grubu onayına sunar.

Tamamlayıcı Eğitim Modülü

a. AGEP müfredatı içinde yer almayan günlük üroloji pratiğinde faydalı olabilecek, akademik kariyerde faydalanılabilecek konulardan oluşan bir eğitim modülüdür.

b. Tamamlayıcı eğitim modülünün kısaltması TEM’dir.

c. Tamamlayıcı eğitim modülündeki yeni dersler ve derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yapılacağı TEM grubunun önerisiyle AGEP çalışma grubu tarafından belirlenir.

d. TEM derslerinin çekimi, yayınlanması ve takibinden sorumludur.

e. Eğitim yılı sonunda haziran ayında yapılan toplantıda yeni TEM ders önerileri sunar.

f. Haziran toplantısında mevcut TEM derslerin izlenme durumları ile ilgili ayrıntılı analiz raporu sunar, buna göre dersin devamı, revizyonu veya sistemden kaldırılması ile ilgili AGEP çalışma grubu kararı alınır

g. Tamamlayıcı eğitim modülündeki dersleri hem üroloji araştırma görevlileri hem de üroloji uzmanları izleyebilir.

h. TEM dersleri AGEP sistemi ve Uropedia üzerinden yayınlanır.

Sosyal Medya Birimi

a. Sosyal Medya Biriminin (SMG) amacı, AGEP’in internet üzerinden sosyal medya platformlarında tanıtılması ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

b. AGEP sosyal medya hesapları belirlendikten sonra tüm üyeler ile paylaşılır

c. SMG üyeleri AGEP çalışma grubu tarafından belirlenir.

d. Sosyal medya ki AGEP faaliyetleri ile ilgili AGEP çalışma grubuna bilgilendirme yapar.

e. Her ders yayınlamadan önce bilgi verilmesi ve yayınlanan dersler hakkında kısa yayınlar gibi konularda sosyal medyayı kullanarak bilgilendirme yapılmasından sorumludur.

f. ÜCD ve AGEP’in ortaklaşa faaliyetlerinin sosyal medya bilgilendirmesini yapar.

g. Uropedia ile koordineli olarak çalışır

Madde 7 – AGEP Çalışma prensipleri:

a. AGEP süreç sorumluları düzenli olarak başkanı bilgilendirirler.

b. AGEP grubu faaliyetlerini değerlendirmek için yılda en az bir kez koşullar elverdiği takdirde haziran ayı içinde yüz yüze toplantı gerçekleştirir.

c. AGEP grubu ayda bir kez faaliyet ara değerlendirme gündemiyle online olarak toplanır.

d. Gündem başkan tarafından hazırlanır.

e. Toplantı kararları AGEP sekretaryasınca tutulur ve başkanın onayıyla grup üyelerine ulaştırılır.

f. Başkan alınan kararların uygulanma takibi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla sorumludur.

g. AGEP haziran ayı toplantısında yıllık proje hedeflerini belirler ve bütçelendirir.

h. Başkan proje tekliflerini bir ay içinde ÜCD başkanına sunar.

i. ÜCD başkanı Yönetim kurulu ile görüştükten sonra AGEP’in 1 yıllık bütçe ve desteklenecek projeleri kararını AGEP başkanına iletir.

j. AGEP başkanı yıllık faaliyet ve projelerin belirtilen programa uyumluluğu durumunu ÜCD başkanını düzenli bilgilendirmekten sorumludur.

k. Her birim haziran ayı toplantısında sorumlu olduğu birimin geliştirilmesi ile ilgili en az bir proje teklifi sunar. Proje teklifleri birim sorumlularının en önemli performans parametrelerindendir.

l. Kitapların editörleri AGEP çalışma grubu tarafından belirlenir.

m. Belirlenen editörler yazılacak bölümleri ve bölüm yazarlarını AGEP çalışma grubuna sunarlar ve onay alırlar.

ÜCD başkanının teklifiyle AGEP başkanı Yönetim kurulunda faaliyetlerle ilgili sunum yapabilir.

Madde 8 - AGEP veri deposu, evrakları

AGEP’in verileri ve tüm bilgileri sekretarya tarafından depolanır. Depolanma ortamı AGEP için ayrılan “bulut” alanıdır. “Bulut” alanında her AGEP üyesinin sorumlu olduğu dosya alanı ayrılmıştır. Her sene eğitim yılı sonunda tüm veriler konvansiyonel olarak ta harici disklere kaydedilip, dernek sekretaryasında muhafaza edilecektir. Dosya alanındaki düzenden üyeler sorumludur.

Madde 9 - Sekretarya

  1. AGEP çalışma grubunun onayı ile seçilirler.
  2. Sekretarya başkana bağlı olarak çalışırlar.
  3. Birimin yardımcı alma isteği olursa başkanın önerisiyle çalışma grubuna getirilir.

Madde 10 - Bilgi İşlem Birimi

  1. AGEP çalışma grubu ve sekretaryanın önerisiyle seçilir.
  2. Sekretarya ile uyumlu çalışmak zorundadır.
  3. Konusunda eğitimi yeterli kişilerden seçilmelidir.

Geçici Madde: Yönerge hazırlama aşamasında mevcut görevleri yüklenenler ekte sunulmuştur. Yönerge kabulü sonrası, yönerge kabul tarihi itibarı ile görevlerine devam edeceklerdir.

● Başkan – Volkan İzol

● Teorik Eğitim ve Müfredat Birimi – Volkan İzol, Volkan Şen

● Pratik Eğitim ve Müfredat Birimi – Volkan İzol, Burak Argun, Nebil Akdoğan

● Eğitim Sisteminin Takibi Birimi – Hüseyin Tarhan, Yunus Emre Göğer

● Ölçme ve Değerlendirme Birimi – Hüseyin Eren

● Derslerin Planlanması ve Çekilmesi Birimi - İlke Onur Kazaz

● Tamamlayıcı Eğitim Modülü - Volkan Şen

● Sosyal Medya Birimi – Yunus Emre Göğer